bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.mbpprzasnysz.pl Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

Daty publikacji i aktualizacji

data opublikowania strony internetowej: 2013-01-09.
data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-01-19.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP - http://bip.mbpprzasnysz.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, na niektórych stronach mogą pojawiać się drobne błędy, dotyczą samego systemu CMS - niektórych elementów strony nie można zmienić.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono dnia: 2019-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2020-01-19.
Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fbip.mbpprzasnysz.pl%2F
http://wave.webaim.org/report#/bip.mbpprzasnysz.pl
https://validator.utilitia.pl/analysis/5e1c8f9abd19833159000012
https://achecker.ca/checker/index.php

Skróty klawiaturowe

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest :Małgorzata Sobiesiak - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 502 087 020
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 06-300 Przasnysz jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
W pobliżu budynku znajdują się wyznaczone bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze i drugim piętrze.
Platforma winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych, posiada napisy w alfabecie brajla, sygnał dźwiękowy w momencie zatrzymania na wybranym poziomie.
Oznakowanie ciągów schodów taśmami ostrzegawczymi (krawędzie).
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu nie posiada tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

Serwis jest rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA,darmowy czytnik ekranu dla systemu Microsoft Windows.
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
Grafiki na stronie bip.mbpprzasnysz.pl umieszczono czysto dekoracyjnie.Opublikował: Robert Wróbel
Publikacja dnia: 29.01.2020
Podpisał: Robert Wróbel
Dokument z dnia: 29.01.2020
Dokument oglądany razy: 127